Petra Trnková - Moderné spôsoby liečenia chronických rán v súčasnej ošetrovateľskej praxi


Vážená kolegyňa, kolega,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorého údaje budú použité v bakalárskej práci na tému „Vedomosti sestier o moderných spôsoboch liečby chronických rán“. Vami vybrané odpovede označte, pričom je možná len jedna odpoveď, pri položkách, kde je možných viac odpovedí, je uvedená poznámka.

Ďakujem za Váš čas a ochotu pri vyplnení dotazníka!

Petra Trnková študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore Ošetrovateľstvo na FZ KU v Ružomberku

* a1 Čo rozumiete pod pojmom chronická rana?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a2 Akými fázami hojenia prechádza chronická rana?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a3 Myslíte si, že Vaše vedomosti o chronických ranách sú:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a4 Čo všetko hodnotíte na chronickej rane?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a5 Vyskytujú sa na pracovisku, kde pôsobíte, chronické rany u pacientov?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a6 Ak sa u Vás na pracovisku vyskytne chronická rana u pacienta, aký spôsob liečby väčšinou používate?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a7 Rozhodujete na Vašom pracovisku o výbere terapie na ošetrenie chronickej rany Vy sama/sám?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a8 Využívate hodnotiaci protokol pri hojení chronických rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností

* a9 Využívate na pracovisku moderné spôsoby liečby chronických rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností

* a11 Označte lokálne faktory, ktoré ovplyvňujú hojenie rán:
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a12 Čo rozumiete pod pojmom “metóda vlhkého hojenia rany?“
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a13 Z nasledujúcich možností vyberte tú, ktorá definuje pojem debridement rany:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a14 Viete čo je debridemnet? Ak áno vymenujte metódy debridementu (uveďte aspoň 3):
Prosím, zvoľte iba jednu z možností

* a15 Máte na Vašom pracovisku dostatok materiálu potrebného na liečbu, resp. ošetrovanie chronických rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a16 Z akých zdrojov získavate vedomosti o moderných spôsoboch liečby chronických rán?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a17 Zúčastnili ste sa v minulosti na vzdelávacej aktivite o moderných spôsoboch liečby chronických rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností

* a18 Ak by bola príležitosť zúčastnili by ste sa v budúcnosti na vzdelávacej aktivity o moderných spôsoboch liečby chronických rán?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a19 Uveďte Vaše pohlavie:
* a20 Váš vek:
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.

* a21 Vaše pracovisko:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a22 Počet rokov odpracovaných v zdravotníctve:
Do tohto poľa možu byť vložené iba čísla.

* a23 Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností