Dotaznik - další vzdělávání sociálních pracovníků


Vážené sociální pracovnice a sociální pracovníci, tento dotazník je určen pouze pro odborníky působící v praxi. Jeho cílem je rozbor více oblastí dalšího (nepřetržitého, celoživotního) vzdělávání sociálních pracovníků. Prosíme Vás o jeho pravdivé a pozorné vyplnění. Sběr informací je anonymní a bude použit zejména pro vědecké, ale i pro aplikační účely. Výsledky zkoumání budou využívány ke zkvalitňování dalšího vzdělávání a budou zveřejněné v odborném tisku. Za Váš čas, upřímnost a ochotu Vám předem děkujeme.

Za výzkumný tým Vám děkuje prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (andrej.matel@gmail.com)

* a1 Pohlaví:
* a2 Věk (v letech):
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a3 Místo (stát) působení:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a5 Místo výkonu zaměstnání:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a6 Nejvyšší dosažené vzdělání v odboru sociální práce:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a7 Pracovní pozice:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a8 Zaměstnání:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a9 Délka praxe v oboru sociální práce:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a10 Členství v Profesní komoře sociálních pracovníků:
Zvolte jednu z následujících odpovědí

* a11 Prosím ohodnoťte úroveň Vašeho vysokoškolského vzdělání v jednotlivých oblastech a souvislostech:
  Výborné Velmi dobré Dobré Dostatečné Nedostatečné
Celková příprava na praxi
Propojení teorie s praxí
Využití metod a technik SP
SP s konkrétními cílovými skupinami
Sociální služby
Sociálně-právní ochrana dětí a opatrovnictví
Práce s vlastní osobou (sebereflexe apod.)
Komunikační dovednosti
Znalost právních předpisů
Síťování různých služeb
Etika a řešení morálních dilemat
Administrativa a dokumentace
Management a řízení
* a12 Jakých vzdělávacích aktivit jste se zúčastnili za poslední dva roky v oboru sociální práce?
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
* a13 V jakém rozsahu jste absolvovali vzdělávací aktivity v oboru sociální práce za poslední dva roky? Uveďte počet hodin za všechny aktivity.
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a14 Co Vás vedlo k rozhodnutí zúčastnit se dalšího vzdělávání?
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
* a15 Účast na většině těchto vzdělávacích aktivit byla pro Vás:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a16 Kdo byl organizátorem vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnili?
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
* a17 Tematické oblasti dalšího vzdělávání, které jste absolvovali:
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
* a18 Celková spokojenost se vzdělávacími aktivitami:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a19 Co pro Vás bylo nejvýznamnější po ukončení některé ze vzdělávacích aktivít (nebo kurzů) dalšího vzdělávání?
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
* a20 Spokojenost s přístupem současného zaměstnavatele k vašemu vzdělávání:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a21 Uveďte, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními:
  Souhlasím Nesouhlasím
Pokud se Vy nebo vaši spolupracovníci budete chtít zúčastnit vzdělávání, váš zaměstnavatel Vám pro účast vytvoří podmínky a vaši účast podpoří
Zaměstnavatel nás pravidelně informuje o možnostech dalšího vzdělávání
Pokud se chci zúčastnit kurzu, školení, musím si vzít dovolenou
Zaměstnavatel určuje, zda a jakého vzdělávání se zúčastníme
* a22 Uveďte prosím překážky, které Vám, jako absolventům studijního oboru sociální práce brání v dalším vzdělávání:
  Určitě ano Spíše ano Neumím posoudit Spíše ne Určitě ne
Nedostatek času
Nedostatek financí
Nevím o dalším vzdělávání
Omezené možnosti ze strany zaměstnavatele
Nevidím v tom smysl (žádné zvýhodnění v kariérním postupu ani finančním)
* a23 Pokuste se souhrnně vyjádřit pozitiva a nedostatky u lektorů dalšího vzdělávání:
  Velmi spokojený/á Spíše spokojený/á Neumím posoudit, nebo dalšího vzdělávání jsem se nezúčastnil/a Spíše nespokojený/á Velmi nespokojený/á
Odborná úroveň vědomostí lektorů
Schopnost propojení teorie s praxí
Připravenost na přednášku
Prostor pro komunikaci s účastníky vzdělávání
Technické zvládnutí přednášky (did. technika, pomůcky, práce s časem, schopnost přednesu)
Nové aktuální poznatky pro daný obor
Správnost spolupráce (termíny zkoušek, zápisy do indexů, jiná manipulace)
Zájem o účastníky vzdělávání
Prostor pro konzultace mimo přednášky
* a24 Odpovědnost (včetně ekonomické) za další vzdělávání sociálních pracovníků by měl nést podle Vás:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a25 Další vzdělávání sociálních pracovníků by mělo být podle Vás:
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a26 Kdo by měl být odpovědný podle Vás za hodnocení dalšího vzdělávání?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a27 Jak často by se mělo podle Vás hodnotit další vzdělávání?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a28 Jakou formu by mělo mít podle Vás další vzdělávání sociálních pracovníků (co sem může patřit):
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
* a29 Na jaká témata by mělo být zaměřené podle Vás další vzdělávání?
Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
* a30 Máte dostatečné informace o možnostech dalšího vzdělávání v sociální práci?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* a31 Je pro Vás další vzdělávání v sociální práci geograficky dostupné?
* a32 Jak daleko jste ochotni za dalším vzděláváním v sociální práci cestovat?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
a33 Pokud chcete doplnit nějaké informace nebo Vaše postřehy z dalšího vzdělávání v sociální oblasti, prosím vyjádřete se: