Dotazník - Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov


Vážení sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky, asistentky a asistenti sociálnej práce,

tento dotazník je určení len pre odborníkov pôsobiacich v praxi. Jeho cieľom je analýza viacerých oblastí ďalšieho (sústavného) vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Prosíme Vás o jeho pravdivé a pozorné vyplnenie. Zber informácií je anonymný a bude použitý predovšetkým pre vedecké účely. Závery skúmania budú taktiež aplikované v kontexte skvalitňovanie sústavného vzdelávania a uverejnené v odbornej tlači. Za Váš čas, úprimnosť a ochotu Vám vopred ďakujeme.

Za výskumný tím Vám ďakuje prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (andrej.matel@gmail.com)

* a1 Pohlavie:
* a2 Vek (v rokoch):
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a3 Míesto (štát) pôsobenia:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a5 Miesto pracovné výkonu:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a6 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie v odbore sociálna práca:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a7 Pracovná pozícia:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a8 Zamestnanie:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a9 Dĺžka praxe v sociálnej práci:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a10 Členstvo v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností

* a11 Prosím ohodnoťte úroveň Vášho vysokoškolského vzdelania v jednotlivých oblastiach a súvislostiach:
  Výborne Veľmi dobré Dobré Dostatočne Nedostatočne
Celková príprava na prax
Prepojenie teórie a praxe
Využitie metód a techník SP
SP s konkrétnymi cieľovými skupinami
Sociálne služby
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Práca so sebou (sebareflexia a pod.)
Komunikačné zručnosti
Znalosť právnych predpisov
Sieťovanie rôznorodých služieb
Etika a riešenie morálnych dilem
Administratíva a dokumentácia
Manažment a riadenie
* a12 Akých vzdelávacích aktivít ste sa zúčastnili za posledné dva roky v odbore sociálna práca?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a13 V akom rozsahu ste absolvovali vzdelávacie aktivity v odbore sociálna práca za posledné dva roky? Uveďte počet hodín spolu za všetky aktivity:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a14 Ako ste prišli k rozhodnutiu zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a15 Účasť na väčšine týchto vzdelávacích aktivít bola pre Vás:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a16 Kto bol organizátorom vzdelávacích aktivít na ktorých ste sa zúčastnili?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a17 Tematické oblasti ďalšieho vzdelávania, ktoré ste absolvovali:
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a18 Celková spokojnosť so vzdelávacími aktivitami:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a19 Čo bolo pre Vás najvýznamnejšie pri ukončení niektorej zo vzdelávacích aktivít (alebo kurzov) ďalšieho vzdelávania?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a20 Spokojnosť s prístupom súčasného zamestnávateľa k vášmu vzdelávaniu:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a21 Uveďte, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami:
  Súhlasím Nesúhlasím
Ak sa Vy alebo Vaši spolupracovníci budete chcieť zúčastniť vzdelávania, váš zamestnávateľ vám pre účasť vytvorí podmienky a vašu účasť podporí
Zamestnávateľ nás pravidelne informuje o možnostiach ďalšieho vzdelávania
Ak sa chcem zúčastniť na kurze, školení, musím si vziať dovolenku
Zamestnávateľ určuje či a akého vzdelávania sa zúčastníme
* a22 Uveďte prosím prekážky, ktoré Vám, ako absolventom študijného odboru sociálna práca bránia v ďalšom vzdelávaní:
  Určite áno Skôr áno Neviem posúdiť Skôr nie Určite nie
Nedostatok času
Nedostatok financií
Neviem o ďalšom vzdelávaní
Obmedzené možnosti zo strany zamestnávateľa
Nevidím v tom zmysel (žiadne zvýhodnenie v kariérnom postupe a finančne)
* a23 Pokúste sa sumárne vyjadriť pozitíva a nedostatky u lektorov ďalšieho vzdelávania:
  Veľmi spokojný/á Skôr spokojný/á Neviem posúdiť, lebo ďalšieho vzdelávania som sa nezúčastnil/a Skôr nespokojný/á Veľmi nespokojný/á
Odborná úroveň vedomostí lektorov
Schopnosť prepojenia teórie s praxou
Pripravenosť na prednášku
Priestoru pre komunikácia s účastníkmi vzdelávania
Technické zvládnutie prednášky (did. technika, pomôcky, práca s časom, schopnosť prednesu)
Nové aktuálne poznatky pre daný odbor
Korektnosť spolupráce (termíny skúšok, zápisy do indexov, iné manipulácie)
Záujem o účastníkov vzdelávania
Priestor na konzultácie mimo prednášky
* a24 Zodpovednosť (vrátane ekonomickej) za ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov by mal niesť podľa Vás:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a25 Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov by malo byť podľa Vás:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a26 Kto by mal byť zodpovedný podľa Vás za hodnotenie ďalšieho vzdelávania?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a27 Ako často by sa malo podľa Vás hodnotiť ďalšie vzdelávanie?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a28 Akú formu by mohlo mať podľa Vás ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov (čo sem môže patriť):
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a29 Na aké témy by malo byť zamerané podľa Vás ďalšie vzdelávanie?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* a30 Máte dostatočné informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania v sociálnej práci?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* a31 Je pre Vás ďalšie vzdelávanie v sociálnej práci geografický dostupné?
* a32 Ako ďaleko ste ochotní za ďalším vzdelávaním v sociálnej práci cestovať?
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
a33 Ak chcete doplniť nejaké informácie alebo Vaše postrehy z ďalšieho vzdelávania v sociálnej oblasti, prosím vyjadrite sa: