Ohodnoťte časopis Prohuman.sk a čo by ste v ňom zmenili


Vážený čitateľ, vážená čitateľka,

potrebovali by sme vedieť Váš názor v krátkej ankete. Môžete ohodnotiť, ktoré funkcie časopisu Prohuman.sk sa Vám páčia a ktoré by sme mali vylepšiť alebo doplniť. V roku 2018 by sme tieto zmeny naplánovali a zrealizovali. Pýtame sa aj na demografické údaje, aby sme mali bližšiu predstavu o našich čitateľoch a vedeli vám obsah prispôsobiť.

Odpovede su anonymné a vyhodnotenie nájdete v časopise už v krátkom čase.

Prohuman.sk


Otázky


* Ohodnoťte jednotlivé charakteristiky časopisu Prohuman ako v škole od 1 do 5, pričom 1 je najlepšie a 5 najhoršie:
  1 2 3 4 5
Grafické spracovanie
Rozdelenie a kategórie článkov
Odbornosť príspevkov
Príťažlivosť príspevkov
Aktuálnosť prípevkov
Počet príspevkov
Vyhľadávanie relevantného obsahu na stránke
Pravidelnosť aktualizácie obsahu
Celkový dojem z Prohuman.sk
Prínos Prohuman.sk pre Vašu profesiu
Prínos Prohuman.sk pre Vás osobne
HelpPri každej položke ohodnoďte na stupnici od 1 po 5, pričom 1 je najlepšie a 5 najhoršie.
* Časopis Prohuman som navštívil(a) alebo vyhľadal(a) z nasledujúcich dôvodov:
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* Ako ste sa o časopise Prohuman.sk najčastejšie dozvedeli?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* Ktoré časopisy navštevujete a ako často?
  Veľmi často Často Skoro vôbec Vôbec
Prohuman.sk
Pedagogika.sk
Sociální práce/Sociálna práca
Zdravotníctvo a Sociálna Práca
Sociálna spoločnosť
Listy sociální práce
Sociálno-zdravotnícke spektrum
Školský psychológ/Školní psycholog
I-PSYCHOLOGIA.sk
Psychologie.cz
Československá psychologie
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Prosociálne správanie a ošetrovateľstvo
Človek a spoločnosť
* Vaše profesijné zamerania alebo odborné okruhy tém, kôly ktorým navštevujete Prohuman sú:
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
* V čom vám presne Prohuman pomohol ?
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
Čo Vám v časopise chýba a čo by ste v ňom chceli nájsť?

Čo Vám v časopise prekáža a chceli by ste to zmeniť?

* Vaše pohlavie:
* Váš vek:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* Vaše najvyššie ukončené vzdelanie:
Prosím, zvoľte iba jednu z možností
* Vaše pracovné pôsobenie je:
Môžete vybrať viacero možností. Vyberte všetky, ktoré zodpovedajú skutočnosti.
Chceli by ste s časopisom spolupracovať ako recenzent, šudent, vykonávať študentskú prax, ako autor, štatista, výskumník, redaktor alebo nejak inak? Napíšte čo viete a čo by Vás oslovilo? Nezabudnite napísať kontakt na seba :-)

Ak chcete môžete napísať svoj e-mail, vyberieme 3 respondentov, ktorí vyhrajú zaujimavú cenu: